icon event
Thời gian tham gia sự kiện

Bảo trì định kỳ thứ 6 – 14/06/2019


Thời gian bảo trì lúc: 19:30 14/06/2019

Hoàn tất bảo trì dự kiến: 20:00 14/06/2019

Bảo trì chúng tôi update các thông tin sau:

+ Sự kiện rơi ngọc Bless ở map Losttower 5 -7 khi giết quái sẽ bắt đầu sau bảo trì, và kết thúc vào ngày 24:00 23/06/2019.

+ Tăng tỉ lệ quay moss rơi khuyên tai.

+ Sự kiện đổi khuyên tai:

  • Số lượng 150 khuyên tai cùng cấp độ (300  hoặc 700 ) đổi được 1 khuyên tai +0 + 3 option tự chọn cùng cấp độ (300  hoặc 700).
  • Thời gian bắt đầu sau bảo trì này, kết thúc sự kiện đổi khuyên tai vào lúc 24:00 23/06/2019.
  • Để đổi khuyên tai, xin vui lòng gửi thông tin vào 1 chạm, bao gồm thông tin tài khoản và option khuyên mà bạn muốn. chúng tôi sẽ xử lý từ yêu cầu của bạn

Thông tin các option khuyên tai

Khuyên tai 300 (Left) Khuyên tai 700 (Right)
1 Skill Damage Increases + 17 1 Attact Speed Increase + 7
2 ATK / HP + 20 2 Excellent Damage Probability Increase + 4%
3 Excellent Damage Power Increase + 35 3 Critical Damage Probability Increase + 4%
4 Critical Damage Power Increase + 35 4 AG Automatic Recovery Increase + 10
5 Maximum Life Increase + 200 5 Maximum Mana Increase + 200


Trân trọng,
BQT Mu Đoàn Kết

mu doan ket
80 | 14-06-2019, Mu Đoàn Kết

Thích thì click

Ý kiến bạn đọc

X

Mu Đoàn Kết - Mu Online

Bạn cần hỗ trợ ?