icon event
Thời gian tham gia sự kiện

Cách tạo tuyệt chiêu combo các class

Combo Skill


Ghi chú:

  • Skill 1: Là skill bắt buộc đầu tiên cần có để tạo ra combo
  • Skill 2,3: là skill tiếp theo cần skill thứ 2 và 3 là cái cuối để tạo ra combo

1. Class DK:
Skill 1: Plasma Storm, Các skill của vũ khí, skill Rush, skill chém băng (220).
Skill 2,3: Các skill còn lại.

2. Class DW
Skill 1: Plasma Storm, Energy Ball, Nova.
Skill 2,3: Aqua beam, Inferno, Evil Spirit Enhancement, Meteor Strike Enhancement, Meteor Storm Enhancement

3. Class ELF
Skill 1: Plasma Storm, Ice Arrow
Skill 2,3: Multi-Shot, Penetration, Triple Shot Enhancement, Multi Shot Enhancement, Focus Shot Enhancement

4. Class MG
Skill 1: Plasma Storm, Fire Slash, Poison, Meteorite, Lightning, Fire Ball
Skill 2,3: Power Slash, Evil Spirit Enhancement, Gigantic Storm Enhancement, Dark Blast Enhancement, Fire Slash Enhancement, Fire Blood Enhancement, Ice Blood Enhancement.

5. Class DL
Skill 1: Plasma Storm, Force, Fire Scream, Earthshake,  Earthshake Strengthener
Skill 2,3: Fire Burst Enhancement, Chaotic Diseier Enhancement, Wind Soul Enhancement.

6. Class RF
Skill 1: Plasma Storm, Beast UpperCut, Killing Bow, Phoenix Shot
Skill 2,3: Dragon Roar Enhancement, Chain Drive Enhancement, DarkSide Enhancement, Spirit Hook Enhancement.

7. Class SUM
Skill 1: Plasma Storm, Drain Life
Skill 2,3: Fire Beast Enhancement, Lightning Shock Enhancement, Aqua Beast Enhancement.

8. Class GL
Skill 1: Plasma Storm, Lunge
Skill 2,3: Magic Pin Enhancement, Breche Enhancement, Shining Peak Enhancement.

9. Class RW
Skill 1: Plasma Storm, Poison, Meteorite, Fire Ball, Flame, Magic Arrow
Skill 2,3: Magic Arrow Enhancement, Plasma Ball Strengthening, Lightning Storm Enhancement.Trân trọng,
BQT Mu Đoàn Kết

mu doan ket
1156 | 25-07-2019, Mu Đoàn Kết

Thích thì click

Ý kiến bạn đọc

X

Mu Đoàn Kết - Mu Online

Bạn cần hỗ trợ ?