icon event
Thời gian tham gia sự kiện

Bùa khóa kinh nghiệm

Seal of Sustenance


Ngăn cản nhận điểm kinh nghiệm từ giết quái,
Có thể áp dụng đến điểm kinh nghiệm master

1 Ngày: 100 GP
10 Ngày: 900 GP
30 Ngày: 2,250 GP


Trân trọng,
BQT Mu Đoàn Kết

mu doan ket
2 | 07-07-2019, Mu Đoàn Kết

Thích thì click

Ý kiến bạn đọc

X

Mu Đoàn Kết - Mu Online

Bạn cần hỗ trợ ?